Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

نرم افزار های مرتبط
صفحه اصلی

1) با نصب نرم افزارPDF Creator می توانید اوراق آزمون را (در هنگام اقدام برای چاپ)، به صورت فایل Pdf. نیز ذخیره نمایید.

PDF Creator 2.0.rar