Varagoo is an internet service providing online examinations.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی
Online Examination Tools

ورود به آزمون موسسات و مدرسان
صفحه اصلی

دانشجویان و دانش آموزان عزیز بدون نیاز به حساب کاربری می توانند در آزمون هایی که با ابزار آزمون ساز ورقو و توسط مدرسان، مشاوران تحصیلی  و یا موسسات آموزشی محل تحصیل شان برنامه ریزی و آنلاین شده شرکت نمایند.

جهت ورود به هر آزمون، ارائه رمز آزمون و شماره شناسایی فرد الزامی است.

ورود به آزمون داخلی

ورود به آزمون